Email Alerts

Sign-up to Get Notified

Receive monthly reminders on when to check your wireless plan's data usage. Don't be caught by surprise again.

Sign-Up

Library

All Consumer Action publications are available online, with most also available as a PDF download. Government agencies, nonprofits and other community-based organizations who wish to distribute our publications for educational purposes can use the PDF file to instantly produce a professional-looking brochure using an office printer.Questions & Answers about the IP Transition
Library: English | Questions & Answers about the IP Transition Connecting you with new changes to the phone system.

This backgrounder answers many of the questions that consumers may have about the transition from traditional (copper-based landline) phone service to Internet-based service. Written in Q&A format, the guide introduces terms consumers should understand, explains how the transition will take place and why it’s important to them, and addresses nuts-and-bolts concerns they may have about switching to a new type of service.

IP Transition: Making the Switch (Spanish)
Library: Spanish | IP Transition: Making the Switch (Spanish) La nueva evolución en la comunicación.

Esta hoja informativa explica lo que es el servicio telefónico basado en Internet (IP), por qué se está dejando de usar el servicio telefónico tradicional (línea fija de cobre) y las ventajas que aporta al consumidor el servicio IP. El folleto también explica las opciones de servicio para el consumidor y cómo cambiarse al servicio IP sin dificultades.

IP Transition: Making the Switch (Vietnamese)
Library: Vietnamese | IP Transition: Making the Switch (Vietnamese) The next communication evolution.

Bản tin xác thực này giải thích dịch vụ điện thoại gọi qua mạng điện toán cơ bản IP (Internet-based) là gì, lý do tại sao có sự chuyển đổi từ từ để thay thế dịch vụ điện thoại cổ điển (dây dẫn bằng đồng) và dịch vụ điện thoại mới này cung ứng các ưu điểm cho khách hàng. Bản cẩm nang cũng giải thích các dịch vụ khác nhau để khách hàng lựa chọn và cách họ có thể nhịp nhàng chuyển sang dịch vụ mới.

This fact sheet explains what Internet-based (IP) telephone service is, why the transition away from traditional (copper-based landline) phone service is happening and what advantages this type of connection offers for consumers. The brochure also explains consumers’ service options and how they can make a smooth transition.

IP Transition: Making the Switch (Chinese)
Library: Chinese | IP Transition: Making the Switch (Chinese) The next communication evolution.

本文對於網絡電話通訊轉換(IP Transition)有詳盡的解釋,包括電話服務正從傳統的(銅製地下電線)改變成使用網絡通訊,以及這種新的聯繫方式對消費者的各項優點。手冊中同時清楚列明消費者的通訊服務選擇,以及客戶將如果順利轉換並加入這種最新的通訊服務。

This fact sheet explains what Internet-based (IP) telephone service is, why the transition away from traditional (copper-based landline) phone service is happening and what advantages this type of connection offers for consumers. The brochure also explains consumers’ service options and how they can make a smooth transition.

IP Transition: Making the Switch (Korean)
Library: Korean | IP Transition: Making the Switch (Korean) The next communication evolution.

이 안내서는 인터넷 프로토콜(Internet Protocol, IP) 기반 전화서비스의 정의, 전통적인(구리선 기반 유선) 전화 서비스로부터 전환하는 이유, 그리고 IP 기반 네트워크가 고객들에게 제공하는 장점 등에 대해 설명하고 있습니다. 이 출판물은 또한 소비자들의 서비스 옵션과 부드러운 전환 방법 등에 대해 설명하고 있습니다.

This fact sheet explains what Internet-based (IP) telephone service is, why the transition away from traditional (copper-based landline) phone service is happening and what advantages this type of connection offers for consumers. The brochure also explains consumers’ service options and how they can make a smooth transition.

California LifeLine Case Studies
Library: English | California LifeLine Case Studies .

These five case studies will give Lifeline workshop participants an opportunity to apply what they have learned about California LifeLine discounts, service options and eligibility.

Connect to California LifeLine and Save! (2021)
Library: English | Connect to California LifeLine and Save! (2021) Discounted telephone service can help your family stay in touch.

California LifeLine provides discounts on basic residential wireline (home phone) or wireless telephone service to eligible low-income households. Consumers who qualify for California LifeLine pay a fraction of the regular cost for telephone connection or activation and monthly service. This brochure explains the features and benefits of Lifeline phone service, how to apply for the program and what you must do to continue participation.

COVID-19 Note: To prevent any loss of Lifeline discounts for program participants and applicants during the pandemic, the California Public Utilities Commission (CPUC) has temporarily suspended renewal requirements until June 30, 2021.

Connect to California Lifeline and Save! (2020) (Vietnamese)
Library: Vietnamese | Connect to California Lifeline and Save! (2020) (Vietnamese) Discounted telephone service can help your family stay in touch.

California Lifeline cung cấp dịch vụ với giá căn bản cho các gia đình trong tiêu chuẩn lợi tức thấp. Các khách hàng nào đủ điều kiện cho dịch vụ giá bình dân California Lifeline chỉ trả một phần tiền của giá thường cho dịch vụ mắc đường dây và tiền điện thoại hàng tháng. Cẩm nang này giải thích các đặc điểm và lợi ích của dịch vụ điện thoại Lifeline, cách nộp đơn vào chương trình, và quý vị phải làm gì để tiếp tục được tham gia chương trình.

California Lifeline provides discounts on basic residential telephone service to eligible low-income households. Consumers who qualify for California Lifeline pay a fraction of the regular cost for telephone connection and monthly local telephone service. This brochure explains the features and benefits of Lifeline phone service, how to apply for the program, and what you must do to continue participation.

THÔNG BÁO VỀ DỊCH COVID-19: Để giúp người tham gia chương trình giảm giá LifeLine không bị mất quyền lợi trong thời điểm của nạn đại dịch, bắt đầu từ ngày 19 tháng ba, 2020, Nha Kiểm Soát Tiện Ích Công Cộng ở California (California Public Utilities Commission-CPUC) tạm thời đình hoãn điều lệ người tham gia phải nộp đơn xin gia hạn trong 90 ngày. Khi đại dịch COVID-19 đưa đến khủng hoảng, Nha CPUC sẽ gia hạn thời hạn quyền lợi bị cắt và/hay bổ sung các nội quy khác để bảo đảm người tham gia vẫn tiếp tục nhận được các phúc lợi của chương trình.

Connect to California LifeLine and Save! (Spanish) (2021)
Library: Spanish | Connect to California LifeLine and Save! (Spanish) (2021) El servicio telefónico con descuento puede ayudarle a su familia a mantenerse en contacto.

California LifeLine ofrece descuentos por servicio telefónico residencial básico para familias de bajos ingresos que califican. Los consumidores que califican para recibir California LifeLine pagan una fracción del costo normal de la conexión y del servicio mensual de teléfono local. Este folleto le explica los beneficios del servicio Lifeline, cómo solicitar el programa y lo que debe hacer para continuar en el programa.

California LifeLine provides discounts on basic residential wireline (home phone) or wireless telephone service to eligible low-income households. Consumers who qualify for California LifeLine pay a fraction of the regular cost for telephone connection or activation and monthly service. This brochure explains the features and benefits of Lifeline phone service, how to apply for the program and what you must do to continue participation.

Nota acerca del coronavirus (COVID-19): Para protejer los descuentos LifeLine de participantes y solicitantes del programa durante la pandemia, la California Public Utitilities Commission (CPUC) ha suspendido de manera temporal ciertos requisitos para la inscripción y renovación de inscripción en el programa. Este plazo temporal durará hasta por lo menos el 30 de junio de 2020. Según se desarolle la crisis del coronavirus, la CPUC considerará extender este plazo o implementará otras medidas para proteger el acceso continuo a los beneficios del programa.

Connect to California LifeLine and Save! (Chinese) (2021)
Library: Chinese | Connect to California LifeLine and Save! (Chinese) (2021) Discounted telephone service can help your family stay in touch.

加州普濟電話,提供合於低收入資格的家庭基本電話用戶折扣優惠價。合格申請普濟電話的消費者,安裝電話或是支付本地電話每月服務費只需繳納通常費用之一部份。這本社區教育特刊對於普濟電話各項服務、優惠規訂、申請方法, 以及如何才能繼續保持享有該項計劃,均有詳細說明。

California LifeLine provides discounts on basic residential telephone service to eligible low-income households. Consumers who qualify for California LifeLine pay a fraction of the regular cost for telephone connection and monthly local telephone service. This brochure explains the features and benefits of Lifeline phone service, how to apply for the program, and what you must do to continue participation.

COVID-19 新冠肺炎疫情特別宣佈:為防止在疫情期間,LIfeLine普濟電話服務計劃參與者和申請人可能會失去普濟電話優惠折扣,加州公用事業委員會 (CPUC) 已暫停年度審核更新要求,直至 2021 年 6 月 30 日為止。

View Publications Archive